Som arbetsgivare är du ansvarig för att dina anställda inte utsätts för höga nivåer av radon på arbetsplatsen. Detta innebär att du är skyldig att genomföra långtidsmätningar för att mäta radonhalten under minst två månader mellan 1 oktober och 30 april och att försöka sänka radonhalten om den överstiger referensnivån på arbetsplatsen. Det är en obligatorisk del av det lagstadgade arbetsmiljöarbetet att hålla radonhalten på en säker nivå. De riktlinjer och gränsvärden som gäller för radon är fastställda av flera myndigheter, inklusive Strålskyddsmyndigheten, Arbetsmiljöverket, Boverket och Livsmedelsverket. Om de åtgärder som vidtas inte leder till en sänkning av radonhalten under referensnivån måste arbetsgivaren anmäla detta.

För bostäder och allmänna lokaler är det årsmedelvärdet för radonhalten som inte får överskrida 200 Bq/m3. När det gäller arbetsplatser finns det olika gräns- och riktvärden som gäller beroende på lokalen. I lokaler ovan jord vid normal arbetstid på 1800 h får radonhalten inte överstiga 200 Bq/m3. I källare och bergrum vid normal arbetstid på 1800 h får radonhalten inte överstiga 400 Bq/m3. För berg- och gruvarbete vid normal arbetstid på 1300 h får radonhalten inte överstiga 1300 Bq/m3.

Från och med 1 oktober 2021 gäller en ny och förbättrad metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser. Denna nya metodbeskrivning har utvecklats för att möjliggöra en mer exakt bestämning av radonhalten och ersätter den tidigare beskrivningen från 2004.

Att övervaka radonhalten på arbetsplatser är av stor vikt då långvarig exponering av höga nivåer av radon kan orsaka lungcancer. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon varje år mellan 400-500 fall av lungcancer.

Det är möjligt att genomföra radonmätningar på arbetsplatser själv, men det är viktigt att noga följa Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för att uppnå tillförlitliga resultat.

Beställ radonmätning arbetsplats här!

Relaterad information
Radonmessungen für Arbeitsplätze